افغان انتر نیتې را ډیو

ا فغان انتر نیتي را ډیو د افغان سندرو غاړو په ښکلو غږونو کې ښکلي پښتو سندري

! تا سو کو لئ شئ، چې افغان را ډیو په لا ند ینیوو پلیرونو کې واورئ

افغان انتر نیتې را ډیو

icon-luisteren-tuneinlogo.streemaAfghanradio

shoutWinampWebplayerWindows mediaplayer

جمال کټوازی

جمال کټوازی