د دوو سندر غاړو جګړه

ghazal

:د امر یکا غږ سره په یوه مر که کې، افغان سندر غاړي او میلیونره ( غزل سادات)، چې اوس په لوړه کچه سودا ګري کوي وایې

((زه غواړم، چې نور پر محتګ وکړم او د افغان نا رینه سو داګرو تر څنګ خپله سودا ګري په مخ بوزم))

 

.خو د غزل سادات دي مر کې بیا د یوي بلې افغان سندر غاړي (اریانا سعید) غبر ګون را پا رولی

:اریا نا سعید وایې

I prefer to earn a few thousand dollars selling my art rather than owning millions of dollars selling my body! -Aryana- #SelfRespect #PeacefulSleep

من ترجیح می دهم که یک چند هزار دالری از فروش هنر خود بدست آورم از این که صاحب میلیون ها دالر باشم از طریق فروش تن خود!! -آریانا