(۲۰۱۴) د افغان انتر نیتې را ډیو د کال غوره سندره


د بریښنا امیل په ښکلې غږ کې خوندوره سندره، چې به ۲۰۱۴ کال کې د افغان را ډیو دلاري او د افغان را ډیو د فیسبوک پا ڼې د لاري څخه تر ټولو ډیره اوریدل شوي.
د شمشاد تلو یزیون اختریزه ډالي: